Medlemsvilkår

§ 1 Gyldighed
§ 1.1. Disse vilkår gælder for alle salg af medlemskaber til håndværkere i Janoos med mindre andet er skriftligt aftalt.

--

§ 2 Pris

§ 2.1. Prisen for medlemskab er 99 kr. pr måned.
§ 2.2. Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.

--

§ 3 Betaling

§ 3.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag.

§ 3.2. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Janoos berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 2%.

--

§ 4 Opsigelse:
§ 4.1. Medlemskabet kan opsiges 4 gange om året til den: 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Opsiger man f.eks. medlemskabet den 5. maj er man først udmeldt den 1. juli og betaler kontingent i perioden.


§ 5 Produktændringer
§ 5.1.
Janoos forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte medlemskaber, hvis dette kan ske uden ulempe for medlemmerne.

--

§ 6 Ansvarsbegrænsning
§ 6.1.
Janoos er ikke ansvarlig for, om et tilbud afgivet via Janoos.dk bliver accepteret af private kunder.

§ 6.2. Janoos er ikke part i en via Janoos formidlet aftale mellem medlem og privatkunden.

§ 6.3. Janoos hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af en aftale jf. pkt. 6.2., herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved den af medlemmet til privatkunden solgte ydelse/materiale.

§ 6.4. Medlemmet må under ingen omstændighed give kunden indtryk af at arbejdet udføres af Janoos. Brugen af Janoos logo skal foregå på en sådan måde, at kunden ikke er i tvivl om at kunden handler med medlemmet og ikke Janoos.

--

§ 7 Under brug af janoos.dk må medlemmet ikke:
§ 7.1.
Sende, vise eller udbyde ydelser i en upassende kategori eller upassende område på medlemmets profilside på Janoos.dk.

§ 7.2. Overtræde love eller krænke rettigheder tilhørende tredjeparter.

§ 7.3. Undlade at levere den ydelse, man har solgt, medmindre privatkunden misligholder de angivne vilkår som er meddelt denne.

§ 7.4. Ændre prisen på en opgave eller gribe forstyrrende ind i andre medlemmers visninger på Janoos.dk.

§ 7.5. Omgå eller manipulere Janoos.dk.

§ 7.6. Overdrage sit medlemskab og bruger-id til en anden part uden Janoos samtykke.

§ 7.7. Kopiere, ændre eller distribuere rettigheder eller indhold fra vores websted, tjenester eller værktøjer.

§ 7.8. Indhente eller på anden vis indsamle oplysninger om medlemmer, herunder e-mail-adresser, uden deres samtykke. 

§ 7.9. Ved brud på de under pkt. 7.1. – 7.8. vilkår, forbeholder Janoos sig at udelukke et medlem fra brugen af hjemmesiden og slette dennes profil.

--

§ 8 Brug af Janoos varemærket i markedsføringen
§ 8.1.
Når kontingentet er betalt må medlemmet benytte sig af Janoos varemærket i sin markedsføring, herunder logo, farver og skrifttype.

§ 8.2. Retten til at markedsføre sig med Janoos ophøre samtidig med medlemskabets ophør. Medlemmet har derfor pligt til straks at fjerne Janoos navn og logo, fra firmabil(er), hjemmeside, brevpapir, visitkort o. lign.

§ 8.3. Al markedsføring skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Al markedsføring skal være i overensstemmelse med Janoos’ design, form og indhold, som skal gengives loyalt og uden ændringer. Janoos kan pålægge medlemmerne at ændre i markedsføring, der afviger fra de gældende retningslinjer. Janoos logo kan gengives i gråtoner. Logo og farvekoder findes på janoos.dk.

§ 8.4. Overtrædelse af regler om markedsføring af Janoos kan medføre eksklusion af medlemmet.

--

§ 9 Særlig betingelser
§ 9.1
Er medlemmet i en branche hvor der kræves særlig autorisation, f.eks. VVS, er denne autorisation en forudsætning for optagelse i Janoos.

§ 9.2 Mister medlemmet sin autorisation kan medlemmet risikere eksklusion af Janoos.

 

 

 

 
 
Drop Here Browse